Η ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
δεσμεύεται να διασφαλίζει την ύψιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της, υλοποιώντας ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επιτυγχάνεται με την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του Συστήματος, δηλαδή:
• Την μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων
• Την μείωση των αστοχιών στα παραδοτέα
• Την αύξηση των πελατών
• Την μείωση του κόστους λειτουργίας
• Την μείωση των διαχειριστικών προβλημάτων
• Την σύννομη λειτουργία
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ δεσμεύεται στην εφαρμογή, λειτουργία, έλεγχο και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω εγκεκριμένων Διαδικασιών-Πολιτικών κι Οδηγιών Εργασίας.
Η ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στα στελέχη που επανδρώνουν την Διεύθυνση. Το προσωπικό της Διεύθυνσης ενημερώνεται και εκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις απαιτήσεις, προς την επίτευξη των στόχων και λαμβάνει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Η ΣΠΙΘΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ δεσμεύεται να εξασφαλίζει και διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, για την λειτουργία της Διεύθυνσης και την επίτευξη των στόχων, ενώ διεξάγει αντικειμενική αξιολόγηση των Προμηθευτών.
Οι απειλές για την ποιοτική απόδοση των προϊόντων, αναγνωρίζονται, αξιολογούνται, αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται, μέσω κατάλληλης μεθοδολογίας, ενώ ανασκοπούνται σε ετήσια βάση.
Η απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης ελέγχεται μέσω Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματά τους αξιολογούνται κατά την ετήσια Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι αποκλίσεις από τις διαδικασίες-πολιτικές ή/και τους στόχους αντιμετωπίζονται με διορθωτικές ενέργειες.
Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση, ως προς την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητας.ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΦΥΛΑΞΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ


10 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


ΔΩΡΕΑΝ & ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ*